Zoek
Sluit dit zoekvak.
Eric-oosterom-nieuw-logo_cirkel
Eric-oosterom-nieuw-logo_cirkel

Privacyverklaring

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Oosterom Events.

Oosterom Events, gevestigd te G.J. Wiefferingdreef 27, 1383 CB Weesp, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw privacy is belangrijk voor Oosterom Events. Daarom beschrijft Oosterom Events in dit reglement hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik ervan en voor welke gegevens Oosterom Events vóór verwerking uw toestemming moet vragen.

Oosterom Events mag de door u verstrekte gegevens niet onbeperkt verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van individuen te beschermen. Door deze wetgeving is het rechtmatige gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oosterom Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Oosterom Events verwerkt uw persoonsgegevens (mogelijk) als u:

 • klant bent of wordt van Oosterom Events
 • zakenrelatie bent van Oosterom Events
 • de website bezoekt
 • zich aanmeldt voor optionele nieuwsbrieven en promotionele e-mails

Oosterom Events verzamelt of kan gegevens van u verzamelen indien u een zakelijke relatie heeft met Oosterom Events en deze gegevens noodzakelijk zijn met betrekking tot de doelstellingen zoals beschreven onder ‘Waarom wij gegevens nodig hebben’. Gegevens kunnen zijn:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens als u klant bent van Oosterom Events

 

Verwerkt Oosterom Events ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of een strafblad, etnische gegevens of gegevens over ras. Oosterom Events verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Oosterom Events verzamelt bovengenoemde gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om deze te kunnen administreren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • het financieel en administratief afronden van de overeenkomst die opdrachtgevers hebben met Oosterom Events
 • om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren
 • om klanten en relaties te kunnen bereiken als de uitvoering van onze dienstverlening dit vereist
 • om onze dienst(en) verder te ontwikkelen of te optimaliseren
 • informatie op maat aanbieden (direct marketing)

Wij kunnen uw gegevens alleen gebruiken voor een ander doel dan oorspronkelijk bedoeld als beide doelen nauw met elkaar verband houden.

Welke regels gelden voor de verwerking van persoonsgegevens?

Oosterom Events verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet. Hieronder wordt (onder meer) verstaan ​​dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze volgens de wet en dit reglement.

Verstrekking van gegevens aan derden

Oosterom Events verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij

 • het wettelijk verplicht is
 • het nodig is om een ​​overeenkomst die Oosterom Events met u heeft uit te voeren

Wij sluiten overeenkomsten met leveranciers om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Oosterom Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw configuratievoorkeuren onthoudt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Vertrouwelijkheid / Beveiliging

Oosterom Events heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiliging bestaat uit het volgende:

 • Iedere medewerker van Oosterom Events krijgt een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op het digitale systeem;
 • Een ieder die bij Oosterom Events toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, voor zover van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet anders bepaalt;
 • Indien Oosterom Events gebruik maakt van derden, zal Oosterom Events afspraken maken met betrekking tot de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Oosterom Events heeft, in overeenstemming met de wet, technische maatregelen genomen om het gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuk van buitenaf.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Oosterom Events bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is voor een volledige en juiste administratie en/of andere vastgestelde doelen.

Voor financiële gegevens hanteert Oosterom Events de door de Belastingdienst voorgeschreven termijn, zijnde zeven jaar na de laatste geleverde dienst, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan voorzien in een andere bewaartermijn. In dat geval zal Oosterom Events voldoen aan de wettelijke vereisten.

Uw rechten met betrekking tot privacy

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.
 • Keuringsrecht. U heeft recht op inzage in gegevens of het ontvangen van kopieën van gegevens voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt aangetast.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en als de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift niet bewaard kunnen worden.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht op dataoverdracht. U heeft het recht om de persoonsgegevens die over u worden bewaard te ontvangen en de gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke kijk op geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerde beslissing heeft u het recht om de beslissing door een persoon te laten nemen.

Wanneer u een verzoek doet tot inzage, correctie, plaatsing of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek per e-mail sturen naar eric@oosteromevents.com. Binnen veertien werkdagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u hiervan bericht.

Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt dit gemotiveerd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die voor anderen van belang is of kan zijn. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Oosterom Events.

Als u een klacht heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan dat

neem dan contact op met Oosterom Events. Oosterom Events probeert samen met u tot een passende oplossing te komen.

Heeft u een aanvullende opmerking, vraag of suggestie, of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing / het ontvangen van een nieuwsbrief van Oosterom Events, neem dan ook contact op met Oosterom Events via eric@oosteromevents.com. Oosterom Events zal de in dit kader verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Privacyverklaring Oosterom Events, versie november 2022